ỐP TRANG TRÍ BẢNG ĐIỀU KHIÊN VÀ TÁP LY MERCEDES W213